Hoa Hau & Nam Vương & Doanh Nhân Việt Nam Toàn Cầu Năm 2019

HỢP ĐỒNG THỎA THUẬN

1. Thỏa thuận này được thành lập vào ngày 30 của tháng sáu, năm 2019 giữa KimLoiMacro ___ (sau đây gọi là người đoạt giài cho cuộc thi Hoa Hậu & Nam Vương & Doanh Nhân Việt Nam Toàn Cầu (MVG & MEG) năm 2019. Bằng việc ký kết thỏa thuận này, trong việc xem xét các đặc quyền để tham gia như là một thí sinh trong KimLoiMacro sản xuất MVG & MEG 2019 (tổ chức sự kiện), MVG & MEG 2019 người đoạt giài đồng ý tuân theo các điều khoản của hợp đồng tích hợp với các quy tắc và yêu cầu áp dụng cho các sự kiện.

2. Người đoạt giài MVG & MEG 2019 đồng ý bồi thường cho KimLoiMacro và cán bộ, nhân viên, giám đốc, và các đại diện liên hệ để đối phó lại bất kỳ trách nhiệm pháp lý yêu cầu bồi thường hay thiệt hại, khởi tác từ bên thứ ba  phát sinh bởi sự kiện này dưới hoặc liên quan đến thỏa thuận này-cung cấp. Tuy nhiên, khoản bồi thường này sẽ không được mở rộng cho bất kỳ trách nhiệm pháp lý trong phạm vi nhờ chỉ đến sự sơ suất của các bên trong tài liệu này.

3.  Thỏa thuận này, giải thích, xây dựng và thực thi pháp luật, sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật của tiểu bang California.

4. Nếu bất kỳ đoạn văn, phần, câu, mệnh đề hay cụm từ chứa đựng trong bản thoả thuận này sẽ trở thành bất hợp pháp, hoặc vô hiệu, hoặc chống lại các chính sách công cộng cho bất kỳ lý do, sẽ được tổ chức bởi bất kỳ tòa án có thẩm quyền cho là không có khả năng được xây dựng hoặc giới hạn một cách để làm cho nó có hiệu lực thi hành, hoặc nếu không được tổ chức bởi tòa án là bất hợp pháp , hoặc vô hiệu, hoặc chống lại chính sách công cộng, còn lại các đoạn văn, đoạn, câu, mệnh đề, hoặc cụm từ chứa đựng trong bản thoả thuận này sẽ không bị ảnh hưởng do đó.

5. Hợp Đồng này và Hợp Đồng tích hợp với các quy tắc và yêu cầu cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa các bên liên quan đến chủ đề và thay thế tất cả các thỏa thuận trước đó và đương thời, đại diện và sự hiểu biết của các bên. Không có bổ sung, sửa đổi hoặc sửa đổi thỏa thuận này sẽ ràng buộc trừ khi thực hiện bằng văn bản bởi các bên.

 THỎA THUẬN CÁC NGUYÊN TẮC VÀ YÊU CẦU

 Tôi, ký tên dưới đây,
____________________________________________________________________________,

với sự chấp nhận của KimLoiMacro và MVG & MEG 2019, đồng ý mà không có điều kiện đã sắp đặt trước,  để thao các quy tắc và các yêu cầu sau:

1. Tôi hiểu và đồng ý rằng KimLoiMacro có quyền độc quyền sử dụng bất kỳ hình ảnh, quay video, chụp của tôi cho và trong những tuần dẫn đến cuộc thi và ghi âm giọng nói trong tuần của các sự kiện cho các công khai, quảng cáo và thương mại mục đích bất kỳ phương tiện truyền thông KimLoiMacro xét thấy phù hợp.

2. Tôi đồng ý rằng KimLoiMacro theo quyết định duy nhất là để xác định trang web, ngày, thời gian, cách thức sản xuất và quá trình của giám khảo cuộc thi trong các hướng dẫn của giám đốc thi cung cấp. Tôi cũng đồng ý tuân theo kết quả cuối cùng của cuộc thi thực hiện bởi ban giám khảo MVG & MEG có duy nhất đúng để mời bất kỳ quyết định giám khảo có thể khiến trước bất kỳ tòa án của pháp luật. Hơn nữa, tôi thừa nhận rằng KimLoiMacro sẽ quan sát tối đa tính công bằng và công bằng trong đánh giá quy định và đánh giá quá trình.3.


3. Tôi hiểu và đồng ý rằng sau khi tôi được trao danh hiệu MVG & MEG, tôi sẽ không tham gia như là một thí sinh trong bất kỳ cuộc thi khác trong thời gian hai mươi bốn (24) tháng của tiêu đề, kể từ ngày trao danh hiệu hoặc cho đến khi cuộc thi tiếp theo trong tháng 6 ngày 10  năm 2020. Tôi cũng đồng ý rằng trong cùng một thời gian tôi sẽ không làm cho bất kỳ lần xuất hiện công cộng, tham gia vào bất kỳ sản xuất video và/hoặc bất kỳ dự án lập mô hình, mà không có sự chấp thuận bằng văn đại lý KimLoiMacro được ủy quyền. Tôi hiểu rằng vi phạm theo quy định này có thể dẫn đến của tôi mất tiêu đề và tôi quay trở lại KimLoiMacro bất kỳ giải thưởng được trao cho toi trong su kien nay.


4. Tôi đồng ý rằng khi tôi được trao cho bất kỳ của các chức vị của giải thi này, trong thời gian hai mươi bốn (24) vài tháng sau thời gian mười hai tháng của phần (I) tôi sẽ ưu tiên cho tôi xuất hiện trong bất kỳ sự kiện tài trợ, hỗ trợ quảng cáo, KimLoiMacro có thể sản xuất.

5. Tôi đồng ý rằng khi tôi được trao cho bất kỳ các chức vị của giải thi này, trong hai mươi bốn (24) tháng sau đó tôi sẽ phải trả KimLoiMacro hai mươi phần trăm (20%) của tất cả các khoản tiền trả cho tôi cho tôi xuất hiện như là một ca sĩ hoặc người nổi tiếng (bao gồm nhưng không giới hạn quyền người mẫu, ca hát, MC, v.v..)

6. Tôi đồng ý rằng khi đang nắm giữ một chức vị từ các giải thi sẽ bắt buộc tôi luôn tiếp tục tiến hành bản thân mình với nhân phẩm và phù hợp trong suốt thời gian của chức vị. Tôi thừa nhận rằng KimLoiMacro có quyền thu hồi bất kỳ chức danh đã cấp nêú tôi bị kết tội bất cứ tội phạm của tính chất xúc phạm đến đạo đức công cộng.

7. Tôi hiểu điều đó, như là một người chức danh MVG & MEG, nếu có tài năng, tôi sẽ có một cơ hội để là một ca sĩ / diễn viên cho KimLoiMacro và tôi sẽ phải ký một hợp đồng 2 năm với KimLoiMacro.

8. Tôi hiểu nếu tôi tham dự bất kỳ sự kiện chương trình nào khác, tôi sẽ thông báo cho KimLoiMacro đầu tiên: Liên Lạc:

Info@kimloimedia.com
www.missvietnamglobal.com
7142440135 Calvin Nguyen

9. Mọi người đoạt giài không được cho phép sản xuất riêng họ các sự kiện về cuộc thi sắc đẹp. Nếu như vậy, KimLoiMacro sẽ thu hồi chức danh giài thưởng.

 10. Gọi Liên Lạc:
Info@kimloimedia.com

www.missvietnamglobal.com
7142440135 Calvin Nguyen

ít nhất một lần một tháng để cập nhật cho mình.To fill out application for Pageant & Talent Search, please enter your information below and click SUBMIT